Nieuwsbrief OnTheGood, maart 2018

‘Wanneer mag ik vertrouwen dat hetgeen ik als bestuurder of toezichthouder doe, ook goed is? Welke voeding kan ik aan eigen gevoel en intuïtie geven, stammend uit oude en nieuwe bronnen? Hoe geef ik vorm aan mijn overtuiging van waarden in de praktijk van alle dag en hoe belangrijk is dat?

Met dit boek zetten de auteurs de volgende stap naar bewustwording en verdieping van waardegedreven leiderschap in – vooral (semi) publieke – organisaties. Zij geven aan de hand van een mooie reis door levensbeschouwing, filosofie en concepten van denkers uit allerlei andere disciplines de logica van het moreel kompas van bestuurders aan. Een enorme veelheid van stromingen en auteurs passeren de revue van denken over waarden, betekenisgeving en leiderschap op een zeer toegankelijke wijze. Het is een boek dat de lezer mee zuigt in de diepte van de onderwerpen én naar de eigen reflectie van de lezer: waar sta ík hier in? Hoe doe ík het? En met name: waarom doe ik het zo?

Het is een openbare persoonlijke reflectie van de auteurs over wat waarden zijn, hoe die passen in bestuur en welke handvaten hieraan kunnen worden gegeven door anderen. Het is geen vrijblijvend boek: er is geen ontkomen aan als je eenmaal mee gaat in de redenering dat deze tijd om meer bestuur vanuit expliciete waarden vraagt in plaats van de formele, juridische en economische praktijk van alle dag. Een zeer toegankelijke introductie van het moeilijkste én belangrijkste in besturen’.

Aanbeveling Prof. dr. mr. Goos Minderman

Zie ook de recensie van Rogier van der Wal in het Friesch Dagblad over Dansend Leiderschap.

Ons boek ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’ trekt veel belangstelling en we ontvangen positieve reacties op de inhoud. Kennelijk hebben we een snaar geraakt met de concrete uitwerking van de waarden- en deugdentheorie hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Steeds vaker weet men ons te vinden met verzoeken om incompany leiderschapsprogramma’s, workshops, lezingen, inspiratiesessies ‘innerlijke integriteit’ of masterclasses waardegedreven toezicht te verzorgen.

Start nieuw leiderschapsprogramma:

Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis

Najaar 2018- voorjaar 2019

Locatie: Kasteel Huize Harmelen, Kasteellaan 1, Harmelen

Van 2012 tot en met voorjaar 2017 hebben we in dit mooie kasteeltje vijf jaargangen van een open leiderschapsprogramma georganiseerd: waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas.

We starten na de zomer met een nieuwe invulling van dit leiderschapsprogramma. Dit programma zal gebaseerd zijn op ons boek ‘waardegedreven leiderschap: dansen met licht en duisternis’. In een zestal modules verkennen we met de deelnemers thema’s als waardebewustzijn, kwaliteit van karakter en innerlijke integriteit en ontdekken we hoe vanuit die invalshoeken individuen en organisaties bekrachtigd kunnen worden. Het wordt een programma waar theorie en praktijk continu met elkaar in verband worden gebracht en diverse gastsprekers ons inspireren én uitdagen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

SAVE THE DATE:

Op vrijdag 1 juni a.s. vanaf 13.30 uur, organiseren we voor onze relaties en geïnteresseerden in dit open leiderschapsprogramma een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst te Huize Harmelen. Naast dat we dit gezellig en leuk vinden, zullen we de aanwezigen ook nader kennis laten maken met de inhoud van het programma. Bent u van plan te komen? Meld je alvast aan!

Inspiratiesessies Innerlijke Integriteit

Voor diverse organisaties hebben we inmiddels inspiratiesessies gehouden over het thema ‘innerlijke integriteit’. Dit zijn bijeenkomsten die wij op maat aanbieden en waarin wij met bestuursorganen, MT’s of teams laten zien hoe binnen organisaties gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een cultuur waarin niet de regels of het beleid bepalen wat wel of niet mag, of wat juist en wat goed is, maar waarin het veelgenoemde ‘moreel kompas’ concreet handen en voeten krijgt. Meer weten? Wij spreken er graag met u over door!

Het Integriteitskompas

Op basis van ons boek hebben wij in samenwerking met Transparencylab een online tool ontwikkeld waarmee organisaties in staat worden gesteld zicht te krijgen op de meest kansrijke en effectieve interventies om een waardegedreven, integere organisatie te worden. Het instrument staat in de warme belangstelling van de (rijks)overheid, waar het thema integriteit hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda staat. De tool bestaat uit een vragenlijst die in ongeveer een kwartier kan worden ingevuld. Het levert een ‘dashboard’ op waarin in 1 oogopslag gezien kan worden waar de organisatie staat als het gaat om het hebben van een gezamenlijke ambitie of focus, het draagvlak voor de gewenste ontwikkeling en het aanwezige ontwikkelpotentieel. Deze metingen voorzien we van duiding sessies, waarin we met de deelnemers de inzichten delen en laten zien welke verbeterstappen gezet kunnen worden. Wilt u meer weten? Raadpleeg de brochure.

Monitor Teamontwikkeling

In samenwerking met XONAR, een middelgrote jeugdzorginstelling in zuidelijk Limburg, hebben we – op verzoek van de bestuurder Anja Pijls – een monitoringsinstrument ontworpen en uitgetest waarmee de ontwikkeling van de organisatie naar ‘zelfsturing’ gevolgd en gefaciliteerd kan worden. Veel organisaties maken op dit moment een omslag mee naar vormen waarin de verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk bij de professionals ‘op de werkvloer’ wordt gelegd. Deze omslag klinkt wellicht eenvoudig, of aanlokkelijk, maar kan in feite niet slagen zonder een hoog ontwikkeld waardenbewustzijn in de organisatie, een hoge volwassenheidsgraad van de teams, een passend ondersteunend instrumentarium en een andere relatie met de klanten en netwerkpartners. Het instrument dat wij hebben ontwikkeld bleek nuttig en zinvol en heeft een gevalideerd instrument opgeleverd dat nu ingezet kan worden bij organisaties die werk willen maken van teamontwikkeling. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Waardegedreven Toezicht

Inmiddels zijn we ook bekend bij toezichthouders als het gaat om waardegedreven toezicht. De koepelorganisaties in de publieke sector, NVTZ, VTW en NVTOI-NVTK hebben ons gevraagd programma’s te verzorgen. Het Nationaal Register heeft gevraagd een bijdrage te leveren aan een nieuw programma: High Level Toezicht. Prof. dr. Goos Minderman heeft ons uitgenodigd actief te participeren en inhoudelijke bijdragen te leveren het door hem geïnitieerde netwerk voor het maatschappelijk middenveld ‘The Midfield’. Zie voor meer informatie over dit netwerk:

Publicaties

Download hier het artikel ‘Passende evaluaties voor raden van toezicht

Goos Minderman, Willem van Leeuwen en Marianne Luyer
Goed bestuur en toezicht nr 4 – december 2017
Lees het artikel (pdf).

Download hier het essay ‘Mandaat en moeras

Over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg.
Commissie Legemaate, J. Legemate, G. Buijs, M. Luyer, M. van Twist, D. de Wolff, H. den Uijl, ingesteld door bestuur NVTZ. Rapport NVTZ, zonder jaar (2017).
Sinds enkele jaren doet de publieke opinie een sterk appel op het ‘moreel kompas’ van publieke leiders, waaronder ook toezichthouders en bestuurders in de zorg. In vele sectoren en bedrijven worden codes of conduct, morele kompassen en beroepseden ontwikkeld. De vraag is wat eigenlijk de relevantie is van een Raad van Toezicht; doet deze er wel toe? De “toegevoegde waarde” van de Raad van Toezicht wordt steeds meer gezocht in de bescherming van waarden. Lees het hele rapport (pdf).

Met vriendelijke groet,

Johan en Marianne